วิชาวิทยาการคำนวณ (Computing Science)....คือ

คือ วิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับโลกของอนาคต ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีด้วยกระบวนการคิดที่เป็นระบบและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
วิทยาการคำนวณทำให้ สามารถเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบขั้นตอน ช่วยให้แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้เราสามารถรวบรวมข้อมูล จัดการกับข้อมูล และนำข้อมูลมาประมวลผลได้ นำไปสู่การตัดสินใจ โดยอาศัยข้อมูลทั้งหมดที่มี จนสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของงาน  ....
ที่มา:  https://inskru.com/idea/-MYEWvsQR_q52ev7muyQ

เรื่องน่ารู้

สื่อน่ารู้

เว็บไซต์แนะนำเกี่ยวกับการศึกษา